‘โอท็อป’ เพื่อสุขภาพลด ‘เค็ม-หวาน’ ห่างไกลโรค

จากข้อมูลสถิติสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่า สถานการณ์ป่วยและการเข้ารับการรักษาด้วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภาค เมื่อเปรียบเทียบจากปี พ.ศ.2544 และปี พ.ศ.2555 พบว่า อัตราผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง มีเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า

โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนั้นโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคหลอดเลือดสมอง ยังเป็น 1 ใน 3 ลำดับแรกของสาเหตุการตาย สำหรับโรคความดันโลหิตสูงเกิดจากหลายสาเหตุ สาเหตุสำคัญมาจากโรคอ้วน และการบริโภคโซเดียมมากเกินไป ส่วนภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนั้นแสดงแนวโน้มต่อความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้มาก ซึ่งภาวะน้ำตาลในเลือดสูงส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการบริโภคน้ำตาลมากเกินไป จะเห็นได้ว่าสาเหตุแห่งโรคนั้นล้วนมาจากการบริโภคอาหารรสจัดจนเกินควรทั้งสิ้น
ดังนั้นคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าว “ส่งความสุขด้วยผลิตภัณฑ์อาหารโอท็อป (OTOP) เพื่อสุขภาพ (ลดหวาน มัน เค็มเพิ่มผักผลไม้)” เพื่อสร้างความตระหนักและทางเลือกให้แก่ประชาชนในการรับประทานอาหารให้มากขึ้น
ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล และผู้จัดโครงการ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารโอท็อป เพื่อสุขภาพ มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอท็อป ให้มีความรู้และทักษะในการผลิตอาหารให้กับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารกับประชาชนให้เกิดความรู้และเกิดการตระหนักด้านโภชนาการและการอ่านฉลากโภชนาการ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคอาหารหวานมันเค็ม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth