เปิดตัวศูนย์ดิจิทัลชุมชน หนุนการค้าออนไลน์สำหรับชุมชน

กระทรวงดีอี เปิดตัวศูนย์ดิจิทัลชุมชน 300 แห่ง เป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชน

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี แถลงเปิดตัวการพัฒนาต้นแบบหมู่บ้าน ชุมชนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Village E-Commerce) โดยคัดเลือกศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 300 แห่ง จากทั้งหมดที่สมัครเข้ามา ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้กระจายสู่ชุมชน โดยวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบ ให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังผ่านการค้าด้วยระบบออนไลน์ จากปัญหาของผู้ประกอบการในระดับชุมชนที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ แต่ขาดโอกาสในการขายให้กับลูกค้านอกพื้นที่ชุมชน จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีทุกชุมชนตามโครงการอินเตอร์เน็ต ประชารัฐมาช่วยลดปัญหาการเข้าถึงตลาด รวมทั้งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการชุมชนเพื่อทำตลาดออนไลน์

โครงการนี้มีเป้าหมายในการยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชน จำนวน 300 แห่ง สร้างผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบชุมชนละ 2 ราย รวมเป็น 600 ราย ไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการรายอื่นในชุมชนอีกรายละ 10 ราย รวมทั้งให้มีร้านค้าออนไลน์เพื่อขึ้นจากโครงการนี้ 4,500 ร้านค้า อีกทั้งการผลักดันให้เกิดมูลค่าการซื้อสินค้าถึง 200 ล้านบาท.-สำนักข่าวไทย